namaz
namaz
namaz blog

DİNLER

Din Çeşitleri:

- Vahye Dayalı Dinler (ilahi dinler): Allah'ın dini emir ve yasakları, insanlığın yararına olacak öğütleri cebrail aracılığıyla bildirmesine vahiy denir. İslamiyet, Yahudilik ve Hıristiyanlık vahiy kaynaklı dinlerdir.

İslamiyet: Tek Allah inancına dayalı en yaygın İbrahimi dinlerden biridir. İslam peygamberi olan Hz. Muhammed 7. yüzyılda islamı yaymaya başlamıştır. İslam dinine mensup kişilere iman etmiş, inançlı anlamında mümin veya Allah'a teslimiyet gösteren anlamında Müslüman denir.

Yahudilik: İlk olarak İbranilerin Kutsal Kitabı "Tanah" ile gelen, ardından da Talmud'da ve diğer kutsal metinlerde daha da kapsamlı bir şekilde incelenip yorumlanan inanç, felsefe ve yaşam biçiminine ait uygulamaların dinidir. Yahudilik inancına sahip kişilere Musevi denir.

Hıristiyanlık:Ortadoğu kökenli, tek tanrılı İbrahimi bir dindir. Hz. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de denir. Hıristiyanlık inancına sahip kişilere Hıristiyan denir.

 

- Hint Dinleri: Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm

Hinduizm: Kökeni ismini de aldığı Hindistan’a dayanır. Bu dine mensup kişilere Hindu denir. Bu inançlı Hindular dinlerini bir yaşam tarzı olarak benimserler. Özellikle Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te yaygındır, Hıristiyanlık ve İslamiyet'ten sonra en büyük üçüncü dindir.

Budizm: İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkmış, daha sonra zaman içinde Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya’da yayılmıştır. Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm'in hedefi, hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermektir.

Caynizm (Jainizm): Güney Asya kökenli din ve felsefedir. Hindistan'da azınlık olmakla beraber ABD, Batı Avrupa ve Afrika'da büyüyen topluluklar halinde varlığını sürdürmektedir.

Sihizm: Genel olarak 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan'da yaşamış olan on gurunun öğretilerini temel alan tek tanrılı bir dindir. 1500'lü yıllar civarında ortaya çıkmıştır. Dünya'daki en büyük dinlerden sayılır.

 

- Çin ve Japon Dinleri: Taoizm, Kanfüçyanizm, Şintaizm

Taoizm: Çin dini geleneğine ait en orijinal öğretilerdendir. Taoculuğun ortaya koyduğu din anlayışı, Çin dini geleneğinin, daha çok metafizik içerikli öğretileri üzerine kurulmuştur. Bu onu Çin medeniyeti içerisinden çıkmış Konfüçyüsçülükten ayıran en büyük özellik olmuştur.

Kanfüçyanizm: Eski bir Çin ahlakı ve Çin felsefesi sistemi olup başlangıçta bilgin Konfüçyüs'ün öğretilerinden yola çıkarak gelişmiştir. Ağırlığı insan ahlâklı ve iyi amellerdedir. Konfüçyüsçülük ahlâk, sosyal, politik, felsefî ve dini düşüncelerden oluşan karmaşık bir sistemdir.

Şintaizm: Japonya'nın yerli, Japonların milli dinidir. Eskiden Japonya'nın resmi diniydi. Sadece Japonya'da ibadetlere katılan 119 milyon kişi vardır. Dünya'nın en eski dinlerinden olan Şinto bir tür animizmdir.

"Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz." (Hac Suresi, 77. Ayet)
REKLAM
DİNİ BİLGİLER
BİLGİ

Namazsitesi.com
temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.